Werkwijze AAB Communicatie

|Werkwijze AAB Communicatie
Werkwijze AAB Communicatie2018-11-14T11:06:30+00:00

Werkwijze AAB Communicatie

Een persoon die door een agent van AAB gebeld wordt, weet niet beter dan dat hij/zij een medewerker van uw organisatie aan de lijn heeft. Wij verdiepen ons in uw organisatie zodat de door u bepaalde ‘sfeer van het gesprek’ in alle klantcontacten behouden blijft. Wij zien onszelf dan ook als een onderdeel van uw verkoopapparaat. Wij benaderen en behandelen alle contacten met eenzelfde respect en toewijding als uzelf. Deze niet-agressieve en persoonlijke aanpak vertaalt zich in waardering voor uw bedrijf en uiteindelijk in een kwalitatief goede respons op uw campagne.

Ons bureau beschikt over zeer korte communicatielijnen en wij zijn daarom zeer slagvaardig en flexibel. Strategiewijzigingen en/of testen kunnen daarom – indien nodig – al binnen een half uur worden doorgevoerd. AAB werkt op basis van een concept-op-maat, dat eerst uitvoerig wordt getest. Daarna gaan onze medewerkers uw doelgroep structureel benaderen. De (marketing)informatie uit al die gesprekken kunnen wij voor u vastleggen in uitgebreide rapportages. U krijgt zo een nauwkeurig beeld van uw markt, uw doelgroep(en), de score per doelgroep etc.

AAB Communicatie denkt met U mee

Loopt een bepaalde actie niet zoals verwacht dan wordt dit direct met u besproken zodat we samen tot een betere aanpak kunnen komen. Ook doen wij u regelmatig strategische voorstellen, wij hebben immers ook belang bij goede resultaten! Alle wijzigingen in de markt of uw producten worden direct verwerkt in onze personeelstrainingen en vervolgens in onze belscripts.

 1. Wij werken zeer nauwgezet en vertegenwoordigen uw bedrijf op deskundige wijze.
 2. Wij stellen ons ten doel uw bedrijf optimaal te laten profiteren van onze diensten.

Door gerichte training kunnen onze Agents zich identificeren met- en verdiepen in uw bedrijfscultuur. Door deze werkwijze, enthousiasmeren wij ons personeel en creëren zo de motivatie en kennis voor uw project(en). Als u nog geen sterk verkoopverhaal heeft, kunnen wij met u meedenken en helpen om het gewenste resultaat te behalen.

De telefoon als hulpmiddel

Hoewel de telefoon het medium is dat wij gebruiken om uw potentiële klanten te bereiken, beschouwen wij onszelf niet als een gewone telemarketing organisatie. De enige overeenkomst die we hebben met een traditioneel werkend telemarketingbedrijf is het feit dat we beide zaken doen via de telefoon.

Wij gebruiken geen standaard teksten en onze medewerkers dreunen geen uit het hoofd geleerd lesje op, in overleg met u maken wij een passend belscript en voeren vervolgens een gericht gesprek met uw toekomstige klanten. Wij luisteren naar de klant, peilen de behoefte(n) en kunnen duidelijk maken waarom juist úw producten en/of diensten daarin kunnen voorzien.

Het uitbesteden van werkzaamheden betekent vertrouwen leggen in een organisatie die namens u werkt. Om dit proces in goede banen te leiden worden er vooraf goede afspraken gemaakt over het doel, de doorlooptijd en andere relevante projectinformatie.

Korte communicatielijnen

Binnen AAB- communicatie beschikken wij over zeer korte communicatielijnen tussen de agents en de eindverantwoordelijken binnen onze organisatie. Hierdoor kunnen wij een ontspannen werksfeer aanbieden binnen een productieve omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan goede onderlinge contacten, informele sfeer en een platte organisatiestructuur. Wij houden ons bij alle gesprekken aan de code telemarketing (CTM).

Ook hebben wij een compliance programma.

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van AAB Communicatie, gevestigd te 1901 SJ Castricum aan de Lindenlaan 93  www.a-a-b.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  AAB Communicatie is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AAB Communicatie. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@a-a-b.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@a-a-b.nl

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018

 

 

 

Diensten

Contact Info

Lindenlaan 93,
1901 SJ CASTRICUM

Phone: 0251-362090

Web: Diensten AAB-communicatie